Lorem ipsum

Regulamin Karty Stałego Klienta Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej

  1. Karta stałego Klienta (w dalszej części zwana kartą) dotyczy zabiegów dostępnych w Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej. Klient może posiadać tylko jedną ważną kartę.
  2. Pracownicy salonu po każdorazowym zabiegu wpisują w puste pole na rewersie karty swój podpis kwotę wykonanych podczas danej wizyty zabiegów oraz datę. Jedno puste pole odpowiada jednej wizycie.
  3. Tylko pracownicy Argania Salon Kosmetyki Profesjonalnej mają prawo dokonywać zapisów na karcie. W przypadku złamania tej zasady karta traci ważność w trybie natychmiastowym.
  4. Po wykonaniu przez klienta 5 (pięciu) zabiegów i wpisaniu ich na kartę przyznany mu zostaje 50 % rabat na zabieg na kwotę odpowiadającej średniej kwocie wydanej w pięciu ostatnich wizytach ujętych na ważnej karcie. Po wykonaniu przez klienta 5 (pięciu) kolejnych zabiegów (pola 7-11) klientowi przysługuje rabat 100% na zabieg na kwotę odpowiadającej średniej kwocie wydanej w dziesięciu ostatnich wizytach ujętych na ważnej karcie.
  5. Karta ważna jest przez 10 (dziesięć) miesięcy liczonych od dnia wydania. Data ważności wpisana jest przez pracownika salonu na karcie. Po upływie tego terminu karta traci ważność.
  6. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub innego utracenia karty traci ona ważność.